ورود هوشمندانه سعید محمد و مواجهه ی نجیبانه ی وی با شورای نگهبان ، جلوه ای از تقوای سیاسی انقلابیون است.