مشاور رییس جمهور در جمع خبرنگاران: اقدامات مطلوبی در توسعه صنعتی چابهار رقم خورده است