پیام تسلیت مشاور رئیس جمهور به رئیس کل سازمان خصوصی سازی