باحضور مشاور رئیس جمهور؛ سالن کشتی شهدای پلدشت به بهره برداری رسید