با امضای تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی و مرکز آمار ایران صورت گرفت: استقرار نظام حکمرانی داده‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی