دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با خانواده شهید صالح ملاحی