با حکمی از سوی سعید محمد صورت پذیرفت: انتصاب «سرپرست معاونت توسعه مدیریت» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی