با دستور سعید محمد صورت پذیرفت: آغاز فرآیند فروش ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد اروند