در صورت تلاش و مجاهدت مخلصانه ، گشایش و رفع مشکلات مردم وعده الهی است