بیانیه دفتر دکتر سعید محمد در خصوص انتقال آب بهشت آباد