با حکم رئیس جمهور؛ سعید محمد به سمت مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد