آمادگی کامل وزارت خارجه برای جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد