سفر دکتر محمد به دیار کریمان در راستای تبیین گفتمان انقلاب