باحكم مشاور رییس جمهور؛ مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد