بهبود معیشت مردم در کنار توسعه اقتصادی اولویت دولت است