مشاور رییس جمهور؛ مبادلات تجاری با کشورهای افغانستان و پاکستان افزایش می یابد