«سعید محمد» به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد‏