با حکم مشاور رییس جمهور؛ «مشاور امور بانوان» دبیرخانه شورایعالی منصوب شد