در دیدار مردمی مشاور رييس جمهور با قشموندان مطرح شد؛ از تمام ظرفیت های قانون برای حل مشکلات مردم استفاده شود / مدیرانی که موجب نارضایتی مردم هستند با قید فوریت تغییر کنند