معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید از منطقه آزاد انزلی تأکید کرد: پاکسازی تمامی متصرفات ساحل گیلان، ظرف 20 روز آینده