لبیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله)؛ تشکیل قرارگاه امداد اجتماعی امیرالمومنین(ع) در جهت ارتقای شاخص های فرهنگی ـ اجتماعی مناطق آزاد