با حضور «سعید محمد»؛ بازدید و افتتاح چند پروژه عمرانی ـ ورزشی و گردشگری در جزیره کیش