در راستای پیشنهاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد، موافقت رییس جمهور و با حکم معاون اول رییس جمهور صورت گرفت: اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شدند