پاسخ دفتر دکتر سعید محمد به انتشار بیانیه ی خود جوش کارکنان شرکت نفت ایران