حمایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از کارآفرینان و صنعتگران کشور