با حضور مشاور رییس جمهور در استان ایلام: مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران معرفی شد