نمانیده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی: بومی‌بودن مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس، یک ارزش بزرگ برای ما بود