سعید محمد؛ با جدییت پیگیر رفع موانع موجود در شهرستان جلفا هستیم