بیانیه دکتر سعید محمد پس از اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری