دکتر محمد در اجتماع مردم ابهر: دولت آینده برنامه های بزرگی دارد / رئیسی را اصلح می دانم