سعید محمد در جمع مردم یاسوج: صداقت و رشادت دو ویژگی لرها