مدیران یا انقلابی هستند یا خائنين به ملت/از دو قطبی ها بیزاریم