سعید محمد در فراکسیون مناطق آزاد مجلس مطرح کرد؛ لزوم اصلاح ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای تحقق اهداف مناطق