بررسی مسائل ژئوپولیتیک مناطق آزاد ; در دیدار سعید محمد و سرلشکر صفوی انجام شد