لزوم تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت زدایی در مناطق ویژه اقتصادی