مشاور رئیس جمهور؛ مردم باید از منافع منطقه آزاد اروند بهره مند شوند