مناطق آزاد با برنامه مدون به ریل اصلی باز می گردند