با حکم وزیر ارشاد؛ «سعید محمد» به عنوان عضو هیات امنای جدید بنیاد سینمایی فارابی معرفی شد