مشاور رییس جمهور در جلسه شورای اداری منطقه آزاد انزلی: منطقه آزاد انزلی برای قرارگیری بر روی ریل توسعه نیازمند گسترش اراضی است