«سعید محمد» در اولین نشست معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مطرح کرد: مناطق آزاد می توانند به پایلوت فعالیت های فرهنگی در کشور تبدیل شوند