مشاور رییس جمهور خبر داد: تدوین 100 فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور