در قالب امضاي تفاهم نامه همكاري توافق شد؛ بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني مناطق آزاد مستقر در حاشيه خليج فارس در جام جهاني 2022 قطر