بازدید مشاور رییس جمهور از مجموعه در حال احداث ورزش های ساحلی ارس