بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرکت پاراپلاستیک ارس