بازدید مشاور رئیس جمهور از بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه در ارس